ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Horváth Edina, egyéni vállalkozó (a továbbiakban: "Adatkezelő") az alábbi tájékoztatást nyújtja azon személyek személyes adatainak kezeléséről, akiknek a személyes adatai a Horváth Edina, egyéni vállalkozó által üzemeltetett www.prenatalisfejlodes.hu honlapon keresztül az Adatkezelőhöz eljutnak.


Jelen tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (a továbbiakban: Infotv.) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 (EU) rendeleten (a továbbiakban: Rendelet) alapul.


Mielőtt hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást!


I. Az Adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei
Az Adatkezelő
neve: Horváth Edina, egyéni vállalkozó
székhelye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 40.
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 67166516-1-42
Nyilvántartási szám: 43823084
adatvédelmi képviselője: Horváth Edina
elérhetősége: 06304287483


II. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő az érintettek adatait kizárólag a programokra történtő jelentkezés visszaigazolásához, elektronikus számla kiállításához, a honlapon történő regisztráció, hírlevél küldés céljából tárolja, illetve, hogy esetenként a megadott telefonszámon az érintettel a kapcsolat felvegye.
Az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeli, melyet az érintettek az Adatkezelő részére adnak meg.
A személyes adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatkezelés időtartamának lejártát követő napon az Adatkezelő a személyes adatokat - a jogszabályi kereteken belül - megsemmisíti.


III. Az érintett személyes adatok kategóriái
Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a jelen tájékoztatásban foglaltak szerint:
- név
- telefonszám
- e-mail cím
- lakcím


IV. Adatfeldolgozók
Horváth Edina, egyéni vállalkozó


V. Az érintettek jogai
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az érintett adathordozhatósághoz való jog.
Az Adatkezelő a jelen tájékoztató szerinti információkat, valamint az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 5000,-Ft/kérelem/érintett összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Kérjük, vegye figyelembe, amennyiben a személyes adatai törlését kezdeményezi, az Adatkezelő a kért személyes adatokat haladéktalanul törli, így előfordulhat, hogy az adatkezelés célja teljesítése érdekében nem tudja a szükséges lépéseket megtenni.


VI. Panasz
Amennyiben az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogszabályokat, az érintett bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) is fordulhat.


VII. A személyes adatok forrása
A személyes adatok a Horváth Edina, egyéni vállalkozó által üzemeltetett www.meditaciok.webnode.hu honlapon keresztül kerültek megadásra az Adatkezelő részére.


Hatályos: 2018. május 25.